Diweddariad i Gwsmeriaid

 

Mae ein rhaglen ffitrwydd yn edrych ychydig yn wahanol – er mwyn cadw pawb yn ddiogel, rydym wedi rhoi amserlen dros dro ar waith gan fod angen i ni newid rhai o’r dosbarthiadau rydym yn eu cynnig a diwygio ein horiau agor. Mae manylion yn yr adran amserlenni. Rydym wedi rhoi llawer o fesurau diogelwch ar waith sy’n cynnwys system unffordd, mesurau ymbellhau cymdeithasol 2 fetr, glanhau trylwyr, gorsafoedd diheintio dwylo, llai o gapasiti a monitro staff.

Mae ein staff hefyd wedi cael mwy o hyfforddiant ar atal Covid-19 a threfniadau glanhau newydd.

Byddwn yn gweithredu system archebu ar gyfer ein dosbarthiadau a slotiau campfa sy’n glynu wrth fesurau ymbellhau cymdeithasol. RHAID cadw lle ym mhob dosbarth ymlaen llaw (uchafswm o 7 diwrnod o 10am) drwy ffonio 02920 378161. Nodwch y bydd manylion y cwsmer yn cael eu cofnodi yn unol â’r gofynion Tracio, Olrhain a Diogelu.

Ar ôl dod i mewn i’r Ganolfan, dylech roi gwybod i’r dderbynfa a defnyddio’r orsaf diheintio dwylo cyn mynd i mewn i’r adeilad, gan ddilyn y system unffordd a’r arwyddion diogelwch. Gofynnwn, pan fyddwch yn mynychu dosbarthiadau a’r gampfa, eich bod yn trefnu sesiwn o flaen llaw ac yn mynychu’r sesiwn rydych wedi’i harchebu yn unig. Un awr yw’r sesiynau, sy’n cynnwys cyrraedd, diheintio dwylo, sychu offer a gadael yr adeilad. Byddwch nawr yn gallu archebu dwy sesiwn gefn-wrth-gefn. Ar ôl cyrraedd y dderbynfa ar gyfer sesiwn yn y gampfa, byddwch yn derbyn diheintydd ECO One Step i’w ddefnyddio drwy gydol eich ymweliad, a rhaid ei ddychwelyd i’r dderbynfa cyn i chi adael yr adeilad.

Oherwydd cyngor Llywodraeth Cymru bydd angen i gwsmeriaid wisgo gorchuddion wyneb wrth symud o amgylch yr adeilad ond ni fydd hyn yn ofynnol yn y gampfa neu ystod dosbarthiadau ymarfer corff.

Hoffem ddiolch i’n holl gwsmeriaid a staff am eu ffyddlondeb a’u cefnogaeth barhaus. Rydym yn edrych ymlaen at ailagor a gobeithio eich gweld yn fuan. Os oes angen i chi gysylltu â ni yn y cyfamser, e-bostiwch  cf11ffitrwydd@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch 02920 378161

CROESO CF11 FFITRWYDD

Dewch i gael blas ar CF11 Fitness, yr ystafell ffitrwydd newydd ei hadnewyddu a’i hehangu yn Nhrem y Môr!

Gyda’r holl gyfarpar TechnoGym cyfoes diweddaraf, bydd yr 85 o safleoedd ymarfer corff yn cynnig popeth y bydd ei angen arnoch i gyflawni eich nodau ffitrwydd.

Mynnwch gip ar ein cyfleusterau

YMUNWCH NAWR

YMUNWCH NAWR

AMDANOM NI

AMDANOM NI

DOSBARTHIADAU

DOSBARTHIADAU

CYFLEUSTERAU

CYFLEUSTERAU

AMSERLENNI

AMSERLENNI

AELODAETH

AELODAETH

DIM OND £11 AM Y MIS CYNTAF O AELODAETH

CYSYLLTWCH Â NI AG UNRHYW YMHOLIADAU

CF11 Fitness - Omnia

© CF11 Ffitrwydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd